Ogólne warunki sprzedaży Sloen

Klienci B2B

(podmioty posiadające osobowość prawną i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

pobierz w pdf:

OWS SLOEN


Klienci B2C

(indywidualne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej)

ZWROTY

Mając na uwadze Twoje zadowolenie, dajemy Ci możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bezpłatnego zwrotu zakupionego u nas produktu w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki.

Pamiętaj jednak, że niektóre przedmioty zgodnie z prawem nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). To między innymi:

rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. maszynki do włosów, depilatory, lokówki, kremy, podkłady itp. nagrania dźwiękowe, wizualne jak również gry i programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Najprościej będzie, jeśli:

napiszesz do nas na adres e-mail: sklep@sloen.eu

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Pokryjemy również koszty odesłania przedmiotu. Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie konsumentom.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za przedmiot.

Szczegółowe informacje na temat procedury odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

REKLAMACJE

Większość oferowanych przez nas przedmiotów objętych jest gwarancją. Treść i sposób realizacji gwarancji jest dostępny na stronie gwaranta. Jeżeli chcesz skorzystać z uprawnień, które Ci w tym wypadku przysługują, skontaktuj się bezpośrednio z producentem (gwarantem). Z reguły przyspiesza to proces reklamacyjny.

Jeżeli natomiast chcesz bezpośrednio u nas zareklamować wadę produktu, opisz ją dokładnie. Pozwoli nam to na szybsze przeprowadzenie procedury rozpatrzenia reklamacji. Aby zareklamować przedmiot u nas:

napisz na adres:sklep@sloen.eu

lub skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

Rozpatrujemy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w formie i zakresie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji.

Zadbaj o bezpieczne zapakowanie przedmiotu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.

INFORMACJE O FIRMIE:

SLOEN Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 19

05-077 Warszawa

NIP:5213697660

Regon:361604149

Kontakt

napisz do nas

poniedziałek – piątek od 10:00 – 15:00

Bezpieczne zakupy
Dostawa do 72 godzin od daty zaksięgowania wpłaty
Darmowy zwrot 30 dni od dostawy, zamiast 14 dni
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Zawsze wystawiamy fakturę i przesyłamy ja w wersji elektronicznej

Regulamin

I. postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Allegro w ramach ofert wystawionych na Koncie o nazwie „SLOEN”, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca SLOEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559901, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213697660, która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży Towarów lub świadczenia usług, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem sklep@sloen.eu lub poprzez odpowiedni formularz udostępniony na stronach Transakcji oraz „O mnie”.

Sklep zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej sloen.eu, sloen.pl, fitmobile.pl oraz innymi aktualnie publikowanymi.

Nabywca Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów na rzecz Nabywcy.

Umowa o świadczenie usług umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu.

Sloen sprzedawca, sklep internetowy gdzie sprzedaż prowadzona jest w domenie internetowej sloen.pl (sloen.eu)

Materiały informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Towarów, oznaczenia producentów Towarów.

Użytkownik użytkownik SLOEN korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. ogólne warunki korzystania ze sklepu

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (na przykład komputer lub telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w Art. IV, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów Towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. korzystanie ze sklepu – zawarcie umowy

Użytkownicy mają możliwość:

korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji w Sloen, lub

korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z Sloen.

Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Sloen jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sloen poprzez podani e wymaganych danych,

akceptacji niniejszego Regulaminu.

Zawieranie Umów w przypadku Użytkownika posiadającego Konto w Sloen (będącego Użytkownikiem Sloen) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

zalogowania się do Sloen za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Sloen,

akceptacji niniejszego Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika powinien on je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sloen, przed zawarciem kolejnej Umowy.

Użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie w trybie 24 godzin/ 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca może zweryfikować, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Moment zawarcia Umowy regulują odpowiednio postanowienia art. 7.2 regulaminu Sloen.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

V. zapłata ceny

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sloen, na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru/ usługi do Użytkownika podane są odrębnie.

Użytkownik dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy podanych na stronie oferty obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

Faktury za zakupiony Towar są przesyłane w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

VI. dostawa

Dostawa możliwa jest tylko na terenie Polski i następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar lub usługa nie są dostępne, najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towaru.

VII. ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, za odrębną zgodą Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i Towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów.

Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VIII. postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@sloen.eu, a także za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika w ramach Sloen. W uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

O ile nabyty Towar objęty jest gwarancją, np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z Towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

IX. odstąpienie od umowy

Na podstawie przepisów prawnych Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. Zwrot Towaru przez Nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania Towaru do Sklepu ponosi Sprzedawca.

Nabywca będący konsumentem, który korzysta z prawa do odstąpienia bez podania przyczyny, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitej wysokości przedmiotowej przedpłaty.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi nie podlegają świadczenia i Towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu

X. postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronach Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte w ramach zawartych Umów przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W przypadkach, w których dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail do nich przypisany.

W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w Art. IX pkt 5 Regulaminu.

Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących Sloen (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Sloen) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Sloen.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: sklep@sloen.eu

odbiór zużytego sprzętu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 180,poz.1495) (dalej: „Ustawa”):

Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego dyspozycją Ustawy jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego dyspozycją Ustawy, są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym Sklepie, Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego dyspozycją Ustawy, w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, dostarczając go na własny koszt na adres: Sloen Sp.zo.o. ul. Marecka 66B, 05-220 Zielonka.

Informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego dyspozycją Ustawy podane są przez urząd gminy: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

W ciągu 30 dni od otrzymania tej przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, napisz na adres e-mail: sklep@sloen.eu

W mailu podaj nam swój adres oraz numer telefonu, aby kurier mógł się z Tobą skontaktować. Te dane, wraz z imieniem i nazwiskiem, przekażemy firmie kurierskiej.

Możesz również samodzielnie wysłać paczkę na adres:

Sloen Sp.zo.o. ul. Marecka 66B, 05-220 Zielonka

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Translate »