Polityka jakości

SLOEN kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością SLOEN wprowadza i realizuje organizację obiegu dokumentów i pracę zgodną z:
– Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009
– Systemem Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2005
– Systemem Zarządzania Środowiskowego, PN-N-18001:2004
– Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO/IEC 27001:2014-12
– Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
– Systemem Zarządzania – Wewnętrznym Systemem Kontroli, spełniającym wymagania Kryteriów WSK.

System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość produktów i usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w SLOEN przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też wizerunek SLOEN w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych oraz kontroli w obrocie towarami podwójnego zastosowania.

Poufność i odpowiedzialność zamieszczonej informacji
SLOEN jest dostawcą informacji umieszczanych na tej stronie, prosimy zatem o respektowanie poniżej przedstawionych zasad.

Strona ta zawiera informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością spółki SLOEN oraz spółek Partnerskich współpracujących z SLOEN („Partnerzy”). SLOEN inwestuje pieniądze, czas i wysiłek w rozwój tej strony i w informacje tu przedstawione. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko, do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologii firmy SLOEN i Partnerów. Są one dostarczane w formie tekstu, grafiki, plików audio i video do pobrania, jak również linków/odsyłaczy. Prosimy, abyś nie polegał wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie w momencie podejmowania decyzji o zakupie produktu bądź jego sprzedaży lub innych transakcjach handlowych bądź finansowych. Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny.

Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów uzyskasz w punktach sprzedaży lub u naszych specjalistów. SLOEN na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w niniejszym serwisie, jednakże w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu. SLOEN w granicach dopuszczalnych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności SLOEN w stosunku do konsumenta przewidzianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Mimo że możesz swobodnie pobrać informacje z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, to SLOEN zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Wszelkie prawa nieopisane w niniejszych zastrzeżeniach zastrzeżone są wprost. Nie masz prawa reprodukować, przesyłać, modyfikować ich w żaden sposób chyba, że na Twój osobisty prywatny użytek. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.

Translate »